Bestuur weigert “anti-Corona-voorstellen” van Open VLD ter stemming voor te leggen op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van dinsdag 17 maart 2020 hadden zowel Open Vld als het stadsbestuur bij hoogdringendheid een aantal voorstellen ter bestrijding van de gevolgen van het Corona-virus ingediend. 

De lezer moet begrijpen dat voorstellen bij hoogdringendheid enkel kunnen behandeld worden indien ⅔ van de gemeenteraad hiermee akkoord is. In Blankenberge is met andere woorden de steun van onze partij nodig om punten bij hoogdringendheid goedgekeurd te krijgen.

Eerst werden de punten van het stadsbestuur voorgelegd. Gezien vele van de punten in overeenstemming waren met onze eigen, eerder gelanceerde oproep, om diverse taksen tijdelijk te schrappen, steunden we die hoogdringendheid. Alhoewel we duidelijk stelden dat de passage omtrent het openstellen van de WC’s aan de toeristen een slecht idee was, kozen we ervoor om ook het volledige agendapunt te steunen.  De impact beperken voor de lokale bevolking, dat is onze prioriteit nummer één.

Daarna waren onze voorstellen aan de beurt. Het betrof het tijdelijk opschorten van parkeerretributies, het voorzien van videochat in de woonzorgcentra, het tijdelijk gratis leveren van maaltijden aan huis vanuit de Bollaard en de expliciete vraag ook de input van onze vele adviesraden te vragen.

Tot onze grote verbazing steunde de meerderheid de hoogdringendheid van onze punten niet! Al onze punten mochten dus niet besproken, noch gestemd worden in de gemeenteraad. 

Dat er politieke onenigheid is tussen de diverse partijen in onze stad wil niemand ontkennen, maar dat de huidige bestuursploeg, met de burgemeester op kop, in tijden van crisis goede voorstellen keldert omwille van partijpolitiek is ongehoord. Wat het politieke klimaat ook moge zijn, het belang van de Blankenbergenaar moet altijd voorop staan. Wie dat niet kan of wil respecteren, wie zelfs in een crisis niet de politieke moed heeft alle partijen samen te brengen, verloochent zijn idealen ten koste van ons allemaal. 

Onze fractie hoopt dat onze voorstellen alsnog zullen worden opgenomen, in het belang van allen die onze steun hard nodig hebben.

In meer detail:

De politieke belangen overstijgen in het algemeen belang. Wij kunnen dat. Anderen missen hun unieke kans.

Dinsdagavond 17/03/2020 waren wij, de gemeenteraadsleden van de oppositie even verbouwereerd als de Gouverneur dat was op zondagmorgen. Maandagmiddag stuurden wij vanuit de fractie twee bijkomende agendapunten naar het stadsbestuur. Daarin stonden enkele algemene en specifiek sociale maatregelen om als Stad Blankenberge ervoor te zorgen dat we het lijden van onze bevolking toch een beetje kunnen verzachten de komende weken en maanden.

Ongetwijfeld puur toevallig heeft het stadbestuur enkele uren later ook enkele maatregelen aangekondigd. De maatregelen die ze aankondigden konden niet allemaal op ons enthousiasme rekenen. Zo bijvoorbeeld de vraag om toiletten openbaar te stellen in Hotels en bij de Stranduitbatingen voor de vele dagjesmensen die zouden komen uitwaaien in onze badstad. De Gouverneur gaf trouwens daags nadien meteen ook te kennen dat hij erop aandringt dat mensen niet onnodig komen uitwaaien aan de kust. Diezelfde Gouverneur had enkele dagen voordien de Burgemeesters bij elkaar geroepen om hen te briefen over deze crisis, de ernst ervan en de te nemen maatregelen. Blijkbaar zijn die niet bij alle burgemeesters even goed aangekomen.

Kort voor de gemeenteraad zijn enkele van onze gemeenteraadsleden de voorzitter van de gemeenteraad gaan opzoeken met een voorstel om ALLE positieve steunmaatregelen unaniem door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Concreet stelden we voor niet de collegebeslissing te bekrachtigen Maar elk van de maatregelen uit die collegebeslissing individueel als gemeenteraadsbeslissing te nemen. Op die manier zouden alle goede maatregelen over de partijgrenzen heen gesteund kunnen worden in het belang van alle Blankenbergenaars. De ondoordachte ‘toiletmaatregel’ konden we zo wegstemmen en ook de beperkende maatregelen voor de particulier en de ondernemer die verder zouden gaan dan wat de federale overheid oplegt, en door de provincie eerder al vernietigd (!) werden, zouden geen steun krijgen van onze fractie. De voorzitter zocht de burgemeester aan, in tweede instantie deden we dat ook nog eens gezamenlijk maar zij wees ons voorstel van de hand.

Desondanks besliste onze fractie het hele pakket te steunen inclusief de eerder dwaze toiletmaatregel, die trouwens een uur later door de eerste minister en de veiligheidsraad meteen teniet werd gedaan. Enkel en allen omdat de goede maatregelen anders ook niet van kracht zouden worden. Ook het punt van de meerderheid werd nl. met hoogdringendheid geagendeerd. Zonder steun van Open Vld Blankenberge zouden deze dus pas een maand later in voege kunnen treden zijn. Wij beslisten dus een minpuntje te overstijgen in het belang van onze samenleving en de ‘buil met de bluts’ te nemen.

Maar dan was het aan onze steunmaatregelen. Die waren sowieso één voor één ter stemming voorgelegd en konden naar eer en geweten wel of niet worden goedgekeurd. Zo was ons voorstel voor een kwijtschelding van de terras- en toeristenbelasting achterhaald geworden door het goedkeuren van de maatregelen die het bestuur a posteriori had voorgesteld. Maar het weg laten vallen van de parkeercontroles, de maatregel om video-calls op een professionele manier in de rusthuizen mogelijk te maken of zelfs maar de proactieve vraag aan de adviesraden naar bijkomende voorstellen waren allerminst achterhaald en zouden zeer zeker ook de hele bevolking ten goede gekomen zijn. Wij vroegen de gemeenteraadsleden en de leden van het college van burgemeester en schepen dan ook in eer en geweten, als verkozen vertegenwoordigers van onze inwoners, in het belang van die inwoners te stemmen. De stemming startte hoopvol toen de N-VA-fractie gevraagd werd om de hoogdringendheid van onze voorstellen goed te keuren, sprak de fractieleider, Mevr. Haegeman hardop ‘akkoord’. Maar dat was buiten de partij-orders gerekend, want burgemeester Dumery corrigeerde haar meteen overstemmend met een snerende ‘tegen’.

Onze gemeenteraad, met name de huidige bestuursploeg, met de burgemeester op kop heeft een historische kans gemist om tijdens de grootste crisis van de volksgezondheid sinds meer dan een eeuw het belang van de Blankenbergenaar voor te nemen op dat van de partijpolitiek. Onze fractie heeft de aanzet gegeven, het voorbeeld getoond. Wij wensten dit bestuur bij het begin van de gemeenteraad zelfs nog veel succes en wijsheid bij de aanpak van deze crisis. Tevergeefs. Dit stadsbestuur is er zelfs in deze levensbedreigende omstandigheden niet in geslaagd de burger voor de partij te zetten. Je zou haast denken dat ze te veel geleerd en gezien hebben in Brussel.

Dit heeft verschillende mensen in onze fractie diep geraakt.