Historische gebouwen zijn een toeristische troef!

Onder impuls van Open Vld zette het stadsbestuur de voorbij tien jaar volop in op het kwalitatief opwaarderen van het toeristisch aanbod in de badstad. Met het Belle Epoque Centrum als blikvanger werd het historisch gebouwenpatrimonium uitgespeeld als ‘must visit’. Dat dit de meerwaardezoekende toerist naar Blankenberge lokt bewijst het succes van de gidsbeurten rond ons architecturaal erfgoed.

Net nu Blankenberge daarmee stevig op de kaart gezet is van het cultuurtoerisme, geeft het N-VA-sp.a-CD&V-stadsbestuur duidelijk blijk van desinteresse in het erfgoedpatrimonium. Naar aanleiding van een recent toegekende sloopvergunning trekken erfgoedverenigingen aan de alarmbel. Ook de cultuurraad maakt zich ernstig zorgen, onder meer over het feit dat de adviesraden niet meer worden gehoord door de N-VA-cultuurschepen. Panden met een belangrijke historische en/of architecturale waarde dreigen te worden afgebroken, zonder consultatie van de adviesraden en tegen adviezen van specialisten in.

Philip Konings (gemeenteraadslid Open Vld): “Deze discussie had vermeden kunnen worden door beslissingen in deze gevoelige materie te nemen na gestructureerd overleg met de adviesorganen en erfgoedspecialisten. Beslissen over al dan niet behouden van erfgoedpanden of erfgoedelementen gebeurt best op basis van vooraf vastgelegde lijsten die op wetenschappelijke basis en in consensus werden opgemaakt.”

“Zo’n lijsten bieden een kader op basis waarvan kan gediscussieerd worden over het al dan niet behouden van een pand. Ze kunnen weliswaar geen garantie geven dat panden gevrijwaard blijven van mogelijke sloop of grondige verbouwing, maar ze bieden wel een houvast.” stelt Patrick De Klerck (gemeenteraadslid Open Vld).

De toenmalige Vlaamse overheidsdienst Monumenten & Landschappen stelde een officiële lijst samen van een 100-tal historisch waardevolle panden in de stad. Eind 2018 werkten Open Vld schepenen Konings en De Klerck met de lokale erfgoedactoren en de Werkgroep Bouwkundig een lijst af van panden en bouwkundige elementen met een erfgoedwaarde. Ze zou als referentie dienen voor het onroerend erfgoedbeleid van de stad. “Jammer genoeg werd het dossier door het nieuwe bestuur niet verder opgevolgd. Het ligt nochtans al 2 jaar afgewerkt klaar.” zeggen Konings en De Klerck.