Sluiting buitenschoolse opvang ‘Loavertje’

Blankenberge 26/02/2019, Eind vorige week werden we door verschillende ongeruste ouders van jonge gezinnen op de hoogte gebracht dat de nieuwe meerderheid besliste een “heroriëntering” van de buitenschoolse kinderopvang door te voeren. Zo lezen we in de brief die hen werd toegestuurd dat vanaf 1 september de scholen opnieuw dienen in te staan voor de buitenschoolse opvang en dat het gebouw van het Loavertje ter beschikking zal worden gesteld van zelfstandige onthaalouders.

Raadslid Mitch De Geest: “We hebben er als oppositie geen probleem mee dat de nieuwe meerderheid een zogenaamde ‘heroriëntatie’ wenst door te voeren. Het is hun goed recht om nieuwe accenten te leggen en andere keuzes te maken.
Wat ons echter wel stoort is, wat uit navraag bij alle betrokken partijen blijkt, dat er in dit dossier opnieuw geen enkele dialoog werd opgestart. Noch met ouders, noch met de scholen. Dit staat haaks op de belofte van burgerparticipatie en inspraak van de burger bij het uitwerken van het beleid.

Dat ook de directies van de scholen niet werden geraadpleegd voor het uitsturen van de brief aan de ouders is onbegrijpelijk. De scholen worden voor een voldongen feit geplaatst terwijl zijn nu al kampen met een tekort aan uren op de werkvloer. Wie zal voor deze opvang instaan? Zal dit in iedere school kunnen en tijdens welke uren? Wie zal instaan voor de bijkomende kosten? Zal de stad met de middelen die vrijkomen een subsidie ter beschikking van de scholen stellen? Scholen worden nu geconfronteerd met ongeruste hardwerkende ouders zonder dat ze zich hebben kunnen voorbereiden en een alternatief hebben kunnen uitwerken. Elke ongerustheid blijft thans onbeantwoord. Dit lijkt ons niet de juiste manier van werken.”

Door enkele jaren terug de voor- en naschoolse opvang te centraliseren in ‘t Loavertje (een beslissing van zowel N-VA als Open Vld nota bene) was het de bedoeling om een kostenefficiënte manier een lokale opvang aan te bieden.

Raadslid Kathy Kamoen: “We horen dat veel ouders en ook hun kinderen zeer tevreden zijn van het personeel en de werking van ‘t Loavertje. Jammer dat dit wordt geschrapt door een bestuur dat ‘meer ging doen’ voor de Blankenbergenaar.”

We vragen dan ook om in de toekomst de betrokken en in dit geval zelfs cruciale partijen vooraf te consulteren en erop toe te zien dat nu snel voor een gelijkwaardig alternatief wordt gezorgd waarin zowel de ouders als de scholen zich kunnen vinden.