Voorstel van raadsbesluit ivm het Performantiedecreet en het Bindend Sociaal Objectief

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen, als vertegenwoordiging van de Stad Blankenberge, tevens hoofdaandeelhouder van Het Lindenhof, om alle nodige initiatieven te nemen opdat de SHM zou blijven voldoen aan de regelgeving van de toezichthoudende overheid en de genomen engagementen inzake het performantiedecreet alsook voor wat betreft het bereiken van het bindend sociaal objectief.

Gemeenteraad : 28 mei 2019
Ingediend door : Bjorn Prasse
8 stemmen voor (Open Vld)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)
Vlaams belang afwezig

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

Het performantiedecreet is een Vlaams wetgevend initiatief geweest van minister voor wonen Liesbeth Homans waarin zij en de Vlaamse regering gemeend hebben een minimale schaalgrootte voor sociale woningen op te leggen vanaf 01/01/2024. De bedoeling daarvan is dat de maatschappijen, die allen onderhevig zijn aan de Vlaamse regelgeving en die ook gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid om in hun werking te kunnen voorzien, de krachten zouden bundelen en op die manier slagkrachtiger, minder verlieslatend en dus performanter zouden worden.

Sociale huisvestingsmaatschappijen konden daartoe een zelfstandig pad uitstippelen of een fusie met andere SHM’s aangaan op vrijwillige basis. Wie zo’n fusie tegen 01/07/2019 concreet had opgestart, kon daar tot 350.000 euro aan ondersteuning voor krijgen van de Vlaamse overheid. Wie dat zelfstandig zou doen, moest een realistisch tijdspad uittekenen om tot de minimale 1000 woningen te komen. Het Lindenhof had zich, ondersteund door haar hoofdaandeelhouder Stad Blankenberge tot 14/10/2018, steeds positief opgesteld ten aanzien van een fusie met de collega’s van ’t Heist Best. Veelvuldige contacten tussen de beide besturen hadden zelfs bewerkstelligd dat op vraag van ’t Heist Best een gezamenlijk fusietraject voor het bekomen van de minimale schaalgrootte, in overeenstemming met de vraag van de Vlaamse regering, werd ingediend bij de bevoegde minister.

Onze fractie is bezorgd door hetgeen we hoorden op de AV van 26/04. Daar werd gesteld dat we zelfstandig voor 1000 woningen gaan tegen 31/12/2023 en dat er gehoopt wordt dat een volgende Vlaamse regering de regelgeving uit het Performantiedecreet zou terugschroeven opdat fusie niet nodig zou zijn. Vreemd uitgaand van een Voorzitter van CD&V signatuur, gesteund door een burgemeester van N-VA signatuur, van wie hun beider partijen dit Performantiedecreet in het leven geroepen hebben en van wie de bestuurders van de N-VA alle beslissingen in het fusietraject in de Raad van Bestuur van Het Lindenhof tot minstens medio 2018, inclusief het indienen van het dossier bij minister Homans eind 2017, gesteund hebben.

Graag horen we dus het antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe komt het dat de contacten met ’t Heist Best dermate verslechterd zijn dat er geen animo meer is voor de fusie waartoe beiden zich eind 2017 ten aanzien van de Vlaamse regering hebben geëngageerd?
  • Acht u het realistisch dat Het Lindenhof in de komende 3 jaar haar patrimonium van 690 tot 1000 ziet toenemen en dus met zowat de helft van haar patrimonium (meer dan 300 woningen) groeit?
  • Wat als een verplichte fusie of curatele door de VMSW ingevolge deze weigering zou volgen en de sociale huisvestingsmaatschappij ook alle welgekomen subsidies (350K) misloopt om de maatschappij meer performant te maken?
  • Wat is de stand van zaken in het bindend sociaal objectief voor Blankenberge?