Voorstel ivm het versterken van de burgerparticipatie

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een visie omtrent burgerparticipatie-platformen uit te werken, een marktconsultatie te organiseren en de nodige stappen te zetten om dergelijk digitaal platform ook in Blankenberge op te zetten.

Gemeenteraad : 30 april 2019
Ingediend door : Mitch De Geest
11 stemmen voor (Open Vld, Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW dient de nodige initiatieven te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen.

Het Decreet Lokaal Bestuur omschrijft daarnaast een aantal meer gereglementeerde vormen van burgerparticipatie zoals bvb. het opzetten van adviesraden, het voor de burgers vereenvoudigen om zelf voorstellen in te dienen en het organiseren van volksraadplegingen over belangrijke thema’s.

In de vorige gemeenteraad bleek duidelijk dat de nieuwe meerderheid niets voelt voor het opzetten van een adviesraad die ons de 21st eeuw kan binnenloodsen. Echter stellen we wel vast dat alle fracties tijdens de verkiezingen groot voorstander waren van het versterken van de burgerparticipatie.

Om te vermijden dat, zoals met de sluiting van het kinderdagverblijf het Loavertje, er beslissingen worden genomen waarbij geen enkele van de belanghebbenden vooraf worden geconsulteerd, lijkt het ons belangrijk om op een snelle, efficiënte en correcte manier iedere burger, jong en oud, de kans te geven om op een laagdrempelige manier zijn stem te laten horen.

Daarom kozen heel wat steden zoals Kortrijk, Gent, Hasselt, Mol, Oostende, Harelbeke, St-Truiden, enz. ervoor om een digitaal platform op te zetten waarbij op een eenvoudige manier ideeën kunnen worden verzameld en kan worden gepolst naar de mening van hun inwoners. In combinatie met een sterke offline communicatie getuigen deze steden steeds van een succesverhaal.

Dergelijk platformen zijn niet duur (kost van minder dan 0,5€/inwoner/jaar), zorgen voor een hoger betrokkenheid en uiteindelijk voor een breder maatschappelijk draagvlak.