Bijkomend duurzaam bedrijventerrein mogelijk in Blankenberge !

Blankenberge 14/02/2019, In de recente provincieraad polste Patrick De Klerck, Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening en Toerisme, bij de bevoegde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu naar de stand van zaken van de invulling van het bijkomend reservepakket bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen.

De West-Vlaamse ruimte is beperkt en het is aangewezen weloverwogen en op het duurzaamheidsbeginsel gestoelde rationele beslissingen te nemen over ruimtelijke ingrepen. Dit is zeker het geval met betrekking tot bedrijventerreinen.

Naast het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (realiseren van een hoger rendement, bedrijventerreinen management, delen van functies,…), is er nood aan nieuwe “Ruimte om te Ondernemen” in de kustprovincie. Dit gezien de huidige en toekomstige ruimtevraag niet alleen opgevangen kan worden op bestaande bedrijventerreinen. De nieuwe bedrijvenzones moeten bedachtzaam aangesneden worden volgens de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Wit/Groen boek duurzaam ruimtegebruik.

Naar aanleiding van de studie “berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen”, besliste de Vlaamse regering dat de provincie West-Vlaanderen een beroep kan doen op een reservepakket aan bedrijventerreinen van 430 ha om zodoende economische zuurstof aan bedrijven te geven over de 9 subregio’s.

Gemeenteraadslid/provincieraadslid Patrick De Klerck: ”De provincie gaat de baan op en organiseert een bevragingsronde bij de gemeentebesturen. Voor Blankenberge ziet de situatie er rooskleurig uit. Steunende op de studie bedrijventerreinen, komen drie regio’s prioritair aan bod voor “ruimte om te ondernemen”, namelijk Brugge, Waregem en Roeselare. Voor deze regio’s  wordt 130 ha voorzien.

We hopen dan ook dat, indien de bedrijventerreinbehoefte kan aangetoond worden,  een deel van deze taakstelling in Blankenberge zal gealloceerd worden. Zeker wanneer de specifieke situatie op het terrein wordt bekeken, is een bijkomend bedrijventerrein noodzakelijk. Enerzijds barst het bestaande bedrijventerrein De Riethoek uit zijn voegen. Anderzijds zal het nieuwe bedrijventerrein Tintersweghe (0,5 ha) uitgebouwd worden met 2 koepelgebouwen en 33 afzonderlijke units (die geclusterd kunnen worden). Niettegenstaande de vraag naar kleinere bedrijfsunits groot is (en waar het bedrijventerrein Tintersweghe aan tegemoet zal komen), is er tevens ruimte nodig voor traditionele bedrijfshuisvesting zoals in het oudste deel van De Riethoek. Dit kunnen bedrijven zijn die momenteel binnen het stedelijk weefsel krap zitten, of wegens milieutechnische redenen een nieuwe locatie nodig hebben, of finaal nieuwe bedrijven. In dit kader werd er tevens reeds eerder een alternatievenstudie inzake economische locaties uitgevoerd, waarbij een aantal potentiële zones worden vooropgesteld. Dit sluit perfect aan bij de intentie van de provincie. Indien er zou worden geopteerd voor een extra bedrijventerrein, moet een doorlooptijd van 5 jaar gerekend worden”.