Waarom de installatie van een nieuwe burgemeester in Blankenberge uitblijft?

Blankenberge 16/01/2019 – Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 riep N-VA Blankenberge zichzelf onmiddellijk uit als grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel het aantal zetels van de coalitie Open Vld/N-VA gelijk bleef koos de N-VA ervoor om de grootste partij van de stad, de liberalen, te negeren en een meerderheid met N-VA/Sp.a/CD&V in de steigers te zetten.

In de aanloop naar de installatievergadering van 4 januari 2019 bleek dat toekomstig N-VA burgemeester Daphné Dumery ‘om persoonlijke redenen’ op een later moment de eed bij de gouverneur zou afleggen. Deze ongebruikelijk situatie deed zowel binnen de gemeenteraad als bij de Blankenbergse inwoners heel wat wenkbrauwen fronsen. Bijna 2 weken later moeten wij, samen met onze inwoners, vaststellen dat uittredend burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) nog steeds de stabiliteit in onze stad moet waarborgen.

De vraag blijft dus waarom Mevr. Dumery haar mandaat niet meteen wilde opnemen. Ze verzekerde onze inwoners en ook haar kiezers meermaals op sociale media en in de pers dat ‘er geen enkel probleem is met de voordrachtsakte’ en dat ‘er geen sprake is van meerdere voordrachtsaktes’.

Hoewel de N-VA in haar campagne volledige transparantie aan de burger beloofde, deinzen ze er blijkbaar niet voor terug om hieromtrent zowel hun nieuwe partners, als de Blankenbergenaar voor te liegen.

Verschillende leden van de N-VA fractie, waaronder Mevr. Dumery, tekenden immers weldegelijk een voordrachtsakte voor Ivan De Clerck als burgemeester.  De N-VA wou hiermee in het najaar van 2017 een verdere samenwerking met de Open Vld bevestigen en tekende naast een voordrachtsakte voor een Open Vld burgemeester ook een beleidsakkoord voor de periode 2018-2024.

De doelstelling was immers om, indien de Blankenbergse kiezer zijn vertrouwen in de Open Vld/N-VA coalitie bevestigde, de samenwerking tot minstens 2024 verder te zetten. Hoewel de kiezer duidelijk koos voor een verderzetting van een Open Vld/N-VA (samen 16 van de 27 zetels) meerderheid, besloot de N-VA fractie de eerder gemaakte afspraken niet te eerbiedigen en zelfs de juridische waarde van de officiële en ondertekende voordrachtsakte naast zich neer te leggen.

Gezien de wetgever zeer duidelijk stelt dat het ondertekenen van meer dan één voordrachtsakte onmiddellijk bestraft wordt met het verlies van de uitvoerende mandaten van alle personen die meer dan één akte ondertekend hebben, bleek de N-VA onvoldoende handtekeningen te kunnen verzamelen voor een voordracht van haar eigen kandidaat burgemeester.

Bijgevolg was mevr. Dumery verplicht om een rookgordijn van ongeziene proporties rondom dit dossier te creëren. Ondertussen liet de N-VA niet na om op alle mogelijke manieren na te trappen naar onze mandatarissen, ook de aankomende Open Vld generatie af te breken, in diverse dossiers de media en de burger met ‘fake news’ te bestoken en de Open Vld fractie als de verantwoordelijken voor de huidige situatie aan te wijzen. We herinneren N-VA eraan dat zij, en niemand anders, deze situatie hebben veroorzaakt en dat zij op geen enkel moment Open Vld de kans hebben gegeven om, zoals het elke goede leider betaamt, de dialoog aan te gaan.

Gezien, na verschillende oproepen van Open Vld, de waarheid nog steeds onrecht wordt aangedaan, voelen wij ons als Open Vld fractie verplicht om alle feiten met betrekking tot deze burgemeestersvoordracht aan het licht te brengen en eerlijk ten aanzien van onze inwoners te zeggen hoe de vork in de steel zit.

Hoewel wij natuurlijk wel wisten van het bestaan van deze documenten,  stelde Open Vld het belang van onze stad voorop en wilden wij in geen geval het risico lopen dat onze stad in de onbestuurbaarheid zou belanden. Nu duidelijk geworden is dat de documenten waarvan sprake zelfs zonder ons medeweten bij de bevoegde instanties werden neergelegd, kan men ons geen enkele verantwoordelijkheid meer in de schoenen trachten te schuiven. Bovendien zou al onze communicatie hieromtrent worden afgedaan als ‘onjuist’ en konden we enkel geloofwaardig reageren nadat we enkele dagen terug, via binnenlands bestuur en de bevoegde minister, het bewijs van deze twee ingediende voordrachtsaktes mochten ontvangen.

Om zeker te zijn dat mevr. Dumery haar ambt als burgemeester niet zou verliezen, kon ze niet anders dan de installatievergadering af te wachten en hopen dat Ivan De Clerck zijn mandaat in de gemeenteraad niet zou opnemen. Wetende dat in het andere geval de stad mogelijks enkele maanden in een onzekere situatie zou worden gestort, kozen wij (Open Vld) opnieuw voor het welzijn van onze stad. Bijgevolg deed Ivan De Clerck dus afstand van zijn mandaat. Hierdoor bekwam mevr. Dumery het broodnodige advies van minister Homans en beschikt ze nu eindelijk over de nodige zekerheid om alsnog haar eed zonder al te veel risico af te leggen.

Alle Open Vld mandatarissen zullen vanuit de oppositie streven naar een constructieve samenwerking met de voltallige gemeenteraad en roepen de huidige meerderheid op om in de toekomst de beloofde transparantie ten opzichte van de burger ook in daden om te zetten. De campagne is voorbij, de voortdurende desinformatie mag nu worden stopgezet en aan hen om zich te concentreren op het besturen van onze stad.

Teneinde alle feitelijkheden hieromtrent op een bevattelijke manier aan de leden van onze partij toe te lichten, nodigen wij al onze leden uit op het bijzondere partijcongres dat zal doorgaan aanstaande zaterdag 19 januari om 17u in het Witte Paard.