Een liberale visie op de relance van Blankenberge

Dat er sinds de initiatieven die genomen zijn op de gemeenteraad van 17 maart, nu meer dan 2 maand terug, nog geen gebundeld relanceplan op tafel ligt is betreurenswaardig te noemen. Wij hoopten dat het beleid een visie en pakket maatregelen zou presenteren op de eerstkomende gemeenteraad. De agenda die we gisteren binnenkregen brengt echter niks nieuws. Open Vld Blankenberge kon hier niet langer op toezien en werkte zelf een reeks maatregelen uit die onze stad ook na deze Corona-crisis bruisend en levendig moet helpen houden.

Overal langs de kust en in de provincie zie je heuse relanceplannen opduiken. Lokale besturen hebben een belangrijke rol te spelen om het post-corona tijdperk voor alle inwoners leefbaar te maken. Niet in het minst een stad zoals de onze zal een relance nodig hebben als we niet met massaal veel sluitende ondernemingen en de daarop volgende werkloosheid geconfronteerd willen worden.

Daarom werkte onze fractie een reeks concrete maatregelen uit. Zowel op socio-economisch en toeristisch vlak, als op gebied van welzijn en onderwijs. Iedereen is getroffen, iedereen moet geholpen worden. Een lokaal bestuur moet nu creatief zijn en actie ondernemen. Als we deze boot missen is het voor vele jaren. Dan zijn alle investeringen en campagnes van de afgelopen jaren om niet geweest.

Concreet zijn dit onze voorstellen in de verschillende beleidsdomeinen:

KMO’s en middenstand:
■ Het Lokaal bestuur ondersteunt investeringen die ondernemingen ‘corona-proof’ moeten helpen maken met een subsidie van maximaal de helft van het geïnvesteerde bedrag en tot maximaal €7500 van de gemaakte kosten. Dossiers kunnen ingediend worden vanaf 15 juni 2020.
■ Blankenberge brengt huurders en verhuurders van het Blankenbergse handelsapparaat samen rond tafel en subsidieert de helft van de vermindering in handelshuur die zij overeenkomen. Blankenberge doet dat voor de duur van de crisis.
■ Nog voor de zomer wordt gestart met de verkoop van een Blankenberge-bon, deze wordt zowel digitaal als op papier aangeboden, is inwisselbaar bij alle Blankenbergse handelaars en de verkoop ervan wordt bij voorkeur door de stad gestimuleerd door er een procentuele meerwaarde aan toe te voegen (bvb koop 50€ en ontvangen 5€ gratis)

Welzijn en jeugd:
■ Het lokaal bestuur brengt de gezinnen in kaart op basis van een inkomensonderzoek en op basis van informatie van de sociale dienst van het OCMW alsook de dossiers bijzondere jeugdzorg. Kinderen die zich in (kans)arme gezinnen of in situaties met intrafamiliaal geweld bevinden, mogen de hele zomer kosteloos naar de speelpleinwerking.

Toerisme:
■ Blankenberge werkt een aangepast toeristisch en evenementieel aanbod uit en doet het nodige onderzoek om hierbij alle subsidiekanalen optimaal aan te wenden. De lokale toeristische sector, de handelaars en de vrijetijdsector worden betrokken bij de uitwerking van die plannen.

Onderwijs:
■ Het lokaal bestuur brengt de actoren van het Blankenbergse onderwijs in een video-call samen om de noden op korte en lange termijn in kaart te brengen en stelt de beschikbare gebouwen in eigen beheer alsook mankracht ter beschikking om extra capaciteit te creëren.

Horeca:
■ Het lokaal bestuur tekent een nieuw terrassenplan uit tegen de heropstart van de Horeca. Elke horecazaak krijgt -indien enigszins mogelijk- een terras voor de uitbating. Zaken die al een buitenterras hadden, mogen deze verdubbelen in de directe omgeving.

Socio-culturele verenigingen:
■ Blankenberge schrijft alle adviesraden aan om hen op de hoogte te stellen van de kosteloze huur van de zalen voor de rest van 2020 en 2021. De stad stelt steeds de grootste beschikbare zaal ter beschikking i.f.v. de maximale toepassing van de social distance.

Structureel:
■ De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen een gemeenteraadscommissie ‘Covid2020’ in het leven te roepen. Diensten leveren alle nodige gegevens aan i.f.v. de werking van deze commissie en rapporteren aan alle commissieleden. De commissie creëert een volwaardig relanceplan dat alle beleidsdomeinen bestrijkt en stelt deze aan de gemeenteraad voor.

Open Vld Blankenberge pretendeert hiermee niet alle maatregelen te hebben uitgewerkt die nodig zijn om onze stad ook op een succesvolle manier uit deze crisis te loodsen. Er zijn zeker nog een veelheid aan maatregelen te bedenken. Alleen zien we ze niet!
Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat er iets moet gedaan worden om Blankenberge attractief te houden en nog te verbeteren. Dat doen we zeker door de mensen die onze stad mee vorm te geven de nodige zuurstof te geven. Kortom er is meer nodig van de kant van het beleid. We mogen niet achter blijven of zullen dat nog voor een hele lang poos doen. Crisissen creëren opportuniteiten. Laten we die allen tezamen, hand in hand, grijpen!