Mondelinge vraag betreffende de optocht van het Vlaams Belang gehouden op zondag 11/10/2020

Motivering: Aangezien de optocht pas op 11 oktober plaatsvond en gezien de afwezigheid van maatregelen getroffen door het lokaal bestuur konden wij niet anders dan deze vraag nu pas maar in het belang van openbare veiligheid ook niet later te agenderen. Gezien de aard van deze manifestatie vragen wij de collega’s gemeenteraadsleden deze hoogdringendheid in het belang van onze samenleving te willen steunen.

Toelichting:

Tot onze grote consternatie kregen wij omstreeks 14u, zondagmiddag jl. de eerste signalen van verbolgen burgers. Een samenscholing van “extreemrechts” op het stationsplein van onze stad zorgde, terecht en om verschillende redenen, voor nogal wat verontwaardiging.

Later die namiddag kregen we bijkomende berichten over een heuse wandelstoet nabij de Grote Kerk en later ook de Zeedijk. Een kleine 200 man zou met Vlaams Belang merchandising en andere Vlaamse symbolen aan een politieke optocht begonnen zijn. Later werd dit ook aan de hand van beelden in de krant (foto: HLN) en op de facebookpagina van lokale VB-mandatarissen bevestigd.

De bedoeling van de ‘protestmars’ was gelijkaardig aan deze die eerder (augustus) in Oostende had plaatsgevonden. Daar werden weerzinwekkende slogans gescandeerd. Opvallend is wel dat aanvullend op dit thema de aanwezige Vlaams Belang mandatarissen (tevens organisatoren, valt te horen) dit meteen koppelen aan het thema #NietMijnRegering. Dat onze fractie het inhoudelijk fundamenteel oneens is met de boodschap die men daar wil brengen, zou u niet mogen verbazen. Echter. Vrije meningsuiting. Vrijheid van vergaderen. Tot zover de inhoud van wat een “politieke protestmars” moest voorstellen.

We schrijven echter 11/10/2020. We zitten middenin een tweede en mogelijks zwaardere opstoot van het Covid-19 virus. Het Federaal Overlegcomité, niet de Nationale Veiligheidsraad, heeft recent enkele belangrijke en niet mis te verstane verstrengingen uitgesproken om allen samen, burgers en politici, gewesten en steden, de opmars van dit beklemmende, beangstigende en levensbedreigende virus een halt toe te roepen. De lokale politie heeft daags voordien nog een evenzeer niet mis te verstane boodschap via sociale media verspreid waarin staat dat zélfs “een gezin van meer dan 4 personen verboden wordt om samen te gaan winkelen OF wandelen.”

Het kan dus bijna niet anders dan dat het lokale hoofd van de bestuurlijke politie zondag door de officier van wacht van de lokale politie is aangezocht om een oordeel te verlenen aangaande bovenstaande manifestatie. Anders zou de politie ongetwijfeld niet -tegen zijn eigen communicatie in- hebben toegestaan dat mensen boven de 12 jaar (wij nemen aan dat de individuen te zien op de afbeeldingen dat zijn) in een groep van meer dan 100 personen verzamelden en samen gingen wandelen in een protestmars. Vaak zonder mondmaskers en al zeker niet op de opgelegde anderhalve meter afstand van elkaar, zoals opnieuw de eigen gepubliceerde beelden bevestigen.

Het is de burgemeester die bevoegd is voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de stad of gemeente, maar ze is eveneens bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap. Dus ook de besluiten van het overlegcomité die bij Ministerieel Besluit zijn vastgelegd.

Het lijkt ons dus minstens dat de burgemeester, indien zijn haar toelating gegeven heeft om deze manifestatie te laten plaatsvinden, de boodschap die daar gebracht werd boven de volksgezondheid plaatst en de rechten van de manifestanten ook boven de rechten van haar eigen inwoners plaatst. En dit tegen de besluiten van de hogere overheid in.

Daarnaast wij kunnen alleen vaststellen dat notoire N-VA militanten, en ja zelfs raadsleden, op sociale media de VB manifestatie en berichten daarover denken te moeten verdedigen vergoelijken en liken.

De vraag is dan ook of de burgemeester bij het nemen van deze beslissing het lokaal bestuur heeft vertegenwoordigd of de politieke agenda van haar partij. “Samen een meerderheid” zijn woorden die mij blijvend met afschuw vervullen en enkel de intenties van betrokken partij onthullen. Het zou mij echter zeer verbazen dat de lokale coalitie dit mee kan blijven ondersteunen.

Wij vinden dit eveneens zeer misplaatst en zelfs gevaarlijk.

Daarom stelt de Open Vld fractie volgende vragen:

  • Heeft de burgemeester, tegen alle maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid in, toelating verleend om deze #nietmijnregering manifestatie te laten plaatsvinden?
  • Welke afweging en motivatie heeft de burgemeester gemaakt om deze beslissing, tegen alle richtlijnen van de hogere overheden in, te nemen?
  • Acht de burgemeester dat te hebben gedaan in naam van het lokaal bestuur?
  • Kunnen raadsleden die, zichtbaar zonder mondmasker en zonder de anderhalve meter-richtlijn na te leven, deelgenomen hebben hieraan geweerd worden op de gemeenteraad? Of worden zelfs zij nog verwacht hier een eigen en oordeelkundige beslissing over te kunnen nemen?