Mondelinge vraag inzake de concessies van de frituren op openbaar domein

Toelichting:

Op de gemeenteraad van 21 april jl. stelden wij een vraag mbt het al dan niet bereiken van een akkoord tussen de stad en een van de frituren op het openbaar domein inzake de regularisatie van hun concessie op het openbaar domein. Dit is het antwoord van de schepen zoals terug te vinden in het zittingsverslag van die gemeenteraad:

 1. Er bestaat geen bindend akkoord met de betrokken frituuruitbater waarin de regularisatie van de inname van het openbaar domein gegarandeerd werd;
 2. Aangezien er geen akkoord bestaat werd er ook niets aangeboden aan andere frituuruitbaters;
 3. Aangezien er geen akkoord bestaat komt het stadsbestuur dus niet terug op een niet bestaand akkoord;
 4. Er zijn geen verschillende standpunten die diametraal staan tegenover de standpunten en verklaringen in de pers;
 5. Het is hier niet de plaats en de tijd om het antwoord op de ingebrekestelling in extenso te bespreken of toe te lichten en dit om de belangen van de Stad in een gebeurlijke gerechtelijke procedure niet te hypothekeren.
  ● De ingebrekestelling werd betwist en geprotesteerd.
  ● De concessionarissen werden niet verplicht hun uitbating stop te zetten door een beslissing van het stadsbestuur.
  ● De concessies liepen ten einde op 31.12.2019 zodat het contract op dat ogenblik beëindigd werd.
  ● Er kon geen nieuwe concessie of een verlenging van de concessie verleend worden gelet op de vaststelling dat de inname van het openbaar domein in strijd is met de stedenbouwkundige wetgeving en de toestand op dit ogenblik niet regulariseerbaar is.

— Einde citaat uit het zittingsverslag —

Dit zijn twee knipsels uit de inkomende briefwisseling van de stad dienaangaande:

Dit is een antwoord van minister Zuhal DEMIR mbt de materie:
Daarenboven stellen wij vast geen officiële briefwisseling van de stad met betrekking tot dit dossier terug te vinden in het postregistratiesysteem van de stad.

Daarom heeft Open Vld fractie volgende vragen:
● Hoe rijmt het college haar antwoorden met hetgeen hierboven zwart op wit te lezen staat?
● Heeft het college nagelaten inspanningen te leveren om deze burgers en ondernemers de verdiende rechtszekerheid te bieden?
● Heeft het college dienaangaande de gemeenteraad en de bevolking voorgelogen?
● Wat heeft het college te verbergen gezien geen spoor van briefwisseling hierover terug te vinden is?