Voorstel ivm het livestreamen van de gemeenteraad

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om op korte termijn een oplossing te voorzien waarmee de gemeenteraad live wordt gestreamd alsook de videoverslagen van de zittingen permanent raadpleegbaar zijn.

Gemeenteraad : 26 maart 2019
Ingediend door : Mitch De Geest
11 stemmen voor (Open Vld, Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

UPDATE! Enkele dagen (28/03/2019) na de gemeenteraad lezen we het volgende in het Nieuwsblad?! Blijkbaar wordt het voorstel van Open Vld eerst afgekeurd om vervolgens toch te uit te voeren?!

Toelichting

Het voeren van een transparante communicatie en het stimuleren van burgerparticipatie is een gezonde doelstelling van vrijwel iedere gemeente.

Vele gemeenten kiezen er dan ook voor om de gemeenteraad live te streamen. Een bijkomend voordeel is dat de opnames achteraf ook op de website van de stad ter beschikking worden gesteld van de burger.

Dit werd reeds door de collega’s van sp.a op de agenda van de gemeenteraad van 17 januari 2017 gezet en besproken. Met eenparigheid van stemmen werd toen het volgend besluit goedgekeurd.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om budgetten te voorzien en de raadzaal bij het begin van de volgende legislatuur te moderniseren en in gereedheid te brengen om oa live uitzendingen mogelijk te maken, alsook de videoverslagen van de zittingen permanent raadpleegbaar te maken.

We begrijpen dat het bestuur een volledig modernisering van de raadzaal voor ogen heeft. Dit project zal, begrijpelijk, gepaard gaan met het nodige marktonderzoek, een openbare aanbestedingsprocedure en een zeker implementatietraject. Het zal dus moeilijk op korte termijn kunnen gerealiseerd worden.

Indien we dit echter pragmatisch aanpakken kan met een beperkte kost en met oog voor de toekomstige modernisering, de doelstelling snel gerealiseerd worden.  De stad dient immers enkel over te gaan tot de aankoop van een camera waarop de bestaande audio installatie van de raadszaal kan worden aangesloten. Daarnaast zijn er voldoende streaming platformen beschikbaar voor een kost van gemiddeld slechts 60€/maand.

Gezien de geringe kost en de meerwaarde tov de burger willen we erop aandringen om anno 2019 snel werk te maken het livestream van de gemeenteraad.