Voorstel ivm concessie van de ‘strandjutters’

Voorstel van raadsbesluit

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om alle mogelijkheden te onderzoeken die hen in staat stelt om de Strandjutters ook in de toekomst maximaal logistiek te ondersteunen bij het uitoefenen van hun sportieve maar ook toeristisch-recreatieve activiteiten op het strand en zodoende dit erfgoed te helpen in stand te houden.

Gemeenteraad : 26 februari 2019
Ingediend door : Bjorn Prasse
8 stemmen voor (Open Vld)
2 onthoudingen (Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

In de hetze die het nieuwe stadsbestuur voert tegen afgelopen vergunningen en concessies, zijn we op een nieuw laagtepunt aanbeland. In de gemeenteraad van januari werd met geen woord gerept hierover, in de hoop dat we dit niet zouden opsporen in de briefwisseling. Niets is minder waar.

Vorige week vonden we in de briefwisseling het volgende terug: “Met dit schrijven wijzen wij u erop dat bovenvermelde vergunning van rechtswege eindigde op 31/12/2018. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/02/2019 beslist geen toepassing te maken van artikel 4, alinea 2 van de vergunning. Mogen wij u vragen uw gerief tegen uiterlijk 10/03/2019 te verwijderen uit de lokalen van de Brislam en ons dit te bevestigen.”

Deze brief was gericht aan de verantwoordelijke van de Strandjutters, de voetballende Blankenbergs erfgoed groep die wekelijks op het strand een potje voetbal speelt. Deze groep doet dit al decennia en krijgt plots van de stad een dergelijke kille brief in de bus, zonder meer. Navraag leert ons dat ze vooraf niet gepolst werden hierover en dat er dus ook nog geen alternatief geboden werd. Ons lijkt dit toch weinig transparant en zelfs respectloos.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/02/2019 beslist DE VERGUNNING VAN DE ‘STRANDJUTTERS’ NIET TE VERLENGEN. Mogen wij u vragen uw gerief tegen uiterlijk 10/03/2019 te verwijderen uit de lokalen van de Brislam en ons dit te bevestigen.

Graag horen we dus het antwoord op de volgende vragen:

  • Klopt het dat zelfs de Strandjutters hun vergunning om te voetballen op het strand alsook voor de opslag van hun materialen in de lokalen van de stad dreigen te verliezen?
  • Wat is de motivatie van het nieuwe bestuur om ook dit Blankenbergse erfgoed van het strand te verbannen?

We dringen er dan ook op aan dat er hen een alternatief aangeboden zou worden. Als er andere plannen zijn met ‘de Brislam’ horen we het graag en ondertussen wijzen we op de mogelijkheden die initieel ook hiervoor werden ontwikkeld in het gebouwtje ter hoogte van de Van Praethelling.