Voorstel van raadsbesluit inzake de aanleg van gevleugelde zebrapaden

Toelichting:

Verkeersveiligheid is altijd een speerpunt geweest van onze partij. Nu we merken dat ook de bevoegde schepen hier veel belang aan hecht, durven wij een voorstel doen om samen de verkeersveiligheid in Blankenberge verder te verhogen. De zwakke weggebruiker en oversteekplaatsen in het bijzonder blijven een belangrijk aandachtspunt in deze.

Recent is gebleken dat niet alleen in schoolomgevingen (zone 30) maar ook op wegen waar een snelheidsbeperking van max. 50 km/u geldt gevleugelde zebrapaden (zie afbeelding hieronder) erg nuttig zijn om conflicten en gevaarsituaties te vermijden. Dat zegt VIAS, het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid. Een gevleugeld zebrapad is veel breder dan een normaal zebrapad, waardoor auto’s vroeger beginnen te remmen en ook vroeger stoppen. Het is ook asymmetrisch, waardoor de strepen enkel langer zijn in de juiste richting om de noodzakelijke vertraging te bewerkstelligen. Open Vld Blankenberge wil dan ook een lans breken om dit soort type oversteekplaatsen overal aan te leggen waar de rijweg in onze stad minstens als 2×1 gedefinieerd is. We denken hierbij in de eerste plaats aan schoolomgevingen en verbindingswegen waar het verkeer ook al eens sneller durft te circuleren.

In de nabije toekomst staan in onze stad verschillend infrastructuurwerken gepland mochten we in de pers vernemen. We gaan er dan ook van uit dat het beleid deze werken meteen in optimaal verkeersveilige omstandigheden wil realiseren. Vandaar ons voorstel om dit per direct uit te rollen waar werken aangevat worden. Uiteraard lijkt dit ons ook een onderwerp om in de verkeerscommissie voor advies te worden voorgelegd en daarom stellen wij voor om dit ook op de eerstkomende verkeerscommissie voor advies voor te leggen. De leden van de verkeerscommissie kunnen best de straten selecteren waar dit type oversteekplaats het meest dringend zou worden gerealiseerd.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de verkeerscommissie te raadplegen omtrent prioritaire locaties voor de aanleg van gevleugelde en daarna volgens prioriteit en opportuniteit in alle straten met een rijweg type 2×1 (of meer) oversteekplaatsen van het type gevleugelde zebrapad te voorzien.