Voorstel van raadsbesluit inzake een lokaal actieplan tegen polarisatie en radicalisering

Toelichting:

3 op 5 gemeenten (58%) geven aan signalen van polarisering te ontvangen, dat zijn diepgaande tegenstellingen tussen mensen of groepen. Dat is een toename met 15% in vergelijking met twee jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) bij haar leden. Sociale media werken polarisering in de hand. Die signalen
zijn erg divers, gaande van acties van dierenrechtenactivisten tot spanningen binnen een bepaalde gemeenschap omwille van buitenlandse politiek. De meest zichtbare vorm van polarisering draait wel rond etnisch-culturele verschillen, vaak op basis van nationaliteit. Ongeveer 1 op 3 gemeenten benoemt dit zelfs als het grootste spanningsveld in de gemeente. Radicalisering gesteund op een Islamistische ideologie blijft voor de meeste gemeenten de grootste bezorgdheid met daartegenover de aanwezigheid van anti-islam en extreem-rechtse groeperingen. Beide groepen voeden een sterk wij-zij denken. Ook de huidige pandemie verdeelt groepen in de samenleving op diverse vlakken nog sterker dan voorheen.

Lokale besturen die signalen opvangen, doen dat hoofdzakelijk via sociale media (80%), het lijkt het kanaal bij uitstek om te ventileren, frustraties te uiten en in sommige gevallen over te gaan tot bedreigingen en het aanzetten tot haat. De toon wordt harder. Door in gesprek te gaan met deze personen achterhalen steden en gemeenten de persoonlijke achtergrond en drijfveren. Vaak is een extreme uitlating een uiting van onderliggende problemen. ‘Het gaat vooral om meer praten over en minder praten met elkaar,’ klinkt het. De aanpak van haatspraak wordt een grote uitdaging de komende jaren.

“Onze samenleving evolueert niet op een goede manier. Lokaal staat men dicht bij de mensen en ziet men dit het eerst en van zeer dichtbij. Een zeker urgentiebesef moet nu ook aanwezig zijn bij beleidsmakers en partners zodat we het tij kunnen keren.” , aldus Wim Dries, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten waar ook onze burgemeester in de Raad van Bestuur zetelt.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om op basis van het Europees project ter zake waaraan ook de VVSG deelneemt, en dat moet leiden tot bruikbare instrumenten voor de evaluatie van de lokale integrale veiligheidscel, alsook met het Vlaams Actieplan Radicalisering en Polarisering in de hand de nodige bijkomende middelen in te zetten om tot een lokaal actieplan te komen die deze verruwing in de samenleving moet tegen helpen gaan.