Voorstel van raadsbesluit ivm het onroerend erfgoedbeleid

Toelichting:
Begin deze zomer ontvingen het stadsbestuur en de cultuurraad een schrijven van de VSB (de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge) waarin de vereniging haar bezorgdheid uit over het gevoerde onroerend erfgoedbeleid. Meer specifiek wordt gesteld dat panden met een belangrijke historische en/of architecturale waarde dreigen te worden afgebroken, zonder consultatie van de adviesraden en tegen adviezen van specialisten in.

Deze discussie had vermeden kunnen worden indien het bestuur consequent de werkwijze had gevolgd die al vele jaren in gebruik is en die gebaseerd is op 2 uitgangspunten: Beslissingen in deze gevoelige materie worden genomen na gestructureerd overleg met en adviesinwinning bij de adviesorganen. Beslissen over al dan niet behouden van erfgoedpanden of erfgoedelementen gebeurt op basis van vooraf vastgelegde limitatieve lijsten die op wetenschappelijke basis en in consensus werden samengesteld.

Ongeveer 10 jaar geleden al werd een officiële lijst van historisch waardevolle panden opgesteld in samenwerking met de toenmalige Vlaamse overheidsdienst Monumenten & Landschappen. Ze bevat een 100-tal erfgoedpanden.

In 2017 werd (binnen een actie die opgenomen was in het recente GRS) door het vorige bestuur een tweede lijst vastgesteld van panden met een erfgoedwaarde en van bouwkundige elementen met erfgoedwaarde. Deze lijst kwam tot stand in overleg met de lokale erfgoedactoren (waaronder de VSB) en de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed als adviesorgaan.

Deze beiden lijsten zijn géén beschermingslijsten en bieden dus niet automatisch de garantie dat panden gevrijwaard blijven van mogelijke sloop of grondige verbouwing. Ze bieden wél een kader op basis waarvan kan gediscussieerd worden binnen de adviesraden en met de specialisten. En ze zijn richtinggevend voor een subsidiebeleid. Geen dictaat dus, maar een houvast.

De discussie had kunnen vermeden worden zei ik. De tweede lijst werd op 12 juni 2018 in draft goedgekeurd binnen het toenmalige schepencollege. Daaropvolgend kwam de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed op 28 september en op 26 oktober 2018 samen om de detailinvulling te bespreken (onder meer om de aan bescherming te koppelen voorwaarden en subsidiëring vast te leggen). Jammer genoeg werd het dossier door het nieuwe bestuur niet verder opgevolgd. Het ligt nochtans al 2 jaar afgewerkt klaar om het als instrument in het erfgoedbeleid te gebruiken.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om:

 • een gestructureerd onroerend erfgoedbeleid te voeren dat gebaseerd is op een
  lange termijn visie, en niet terug te vallen op ad hoc beslissingen;
 • deze beleidsvisie te onderbouwen met wetenschappelijk en historisch advies
  van specialisten terzake;
 • de bestaande adviesorganen (waaronder in de eerste plaats de Werkgroep
  Bouwkundig Erfgoed die daarvoor specifiek werd opgericht) te consulteren;
 • de lijst met de panden met erfgoedwaarde definitief vast te stellen;
 • de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed opnieuw regelmatig te laten samenkomen
  en haar adviserende taak te laten vervullen;
 • de cultuurraad te informeren en te respecteren als adviesorgaan;