Open Vld vraagt om een post-Covid19 commissie

Open Vld Blankenberge verwelkomt de oproep die het stadsbestuur aan het adres van de middenstandsraad en de handelsgebuurtekringen heeft uitgestuurd, maar eigenlijk vraagt deze ingrijpende problematiek om een grotere inspanning. Een ware ‘relance-commissie’ moet het post-Covid19 tijdperk optimaal voorbereiden.

Op 16 maart heeft de Open Vld fractie verschillende maatregelen voorgesteld aan het lokaal bestuur van de stad. De homogene communicatie is na een aarzelende start en herhaaldelijk aandringen van de inwoners en onze fractie op gang gekomen. Enkel de oproep om maximaal voedselverspilling, door in onbruik geraakte stocks, tegen te gaan werd in de wind geslagen. De overige voorstellen die we op de laatste gemeenteraad deden werden zo goed als allemaal doorgevoerd en soms zelfs versterkt. Door de aard van de crisis was het onze inschatting dat het steekspel meerderheid en minderheid niet mocht spelen. Broodnodige maatregelen konden niet op zich laten wachten. Onze gemeenteraadsleden hebben dan ook alle voorstellen van de meerderheid, bij hoogdringendheid, in het belang van onze stad en onze inwoners, unaniem gesteund.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. De hogere overheden doen grote inspanningen. Zelfs in het parlement werd een “superkern” in het leven geroepen met de voorzitters, of fractieleider, van de oppositiepartijen daarin vertegenwoordigd. Ook ons lokaal niveau moet er aan bijdragen om de crisis in onze stad draaglijk te maken.

Deze crisis treft iedereen in de samenleving en de inspanningen zullen zich dus ook in zowat alle beleidsdomeinen moeten manifesteren. Wij zien dat in navolging van ons voorstel in de gemeenteraad recentelijk de middenstandsraad actief werd bevraagd naar voorstellen voor mogelijke maatregelen. Een zeer goed begin, maar wij zagen het nog ietsje breder.

Daarom stellen wij voor een officiële gemeenteraadscommissie in het leven te roepen. Deze commissie ‘post-Covid19’ of ‘relance-commissie’ moet als doel hebben het post-Corona tijdperk optimaal voor te bereiden. In die commissie kunnen de verschillende politieke fracties samen nieuwe maatregelen en initiatieven uitwerken die de immense verliezen die deze crisis van de volksgezondheid in onze badstad teweeg gebracht heeft, moeten milderen. De voorstellen van de adviesraden en gebuurtekringen dienen eveneens in deze commissie te worden besproken en beoordeeld. In ons voorstel kunnen de adviesraden en gebuurtekringen hun voorstellen in deze commissie komen toelichten. Na het werk in de commissie worden de voorstellen, die door de commissie doorverwezen worden, ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat de commissiewerkzaamheden, voor de raadsleden die hierin zetelen, onbezoldigd blijven.

Enkel op deze manier zullen we alle goede voorstellen van onderuit te horen krijgen en op hun waarde kunnen beoordelen. Dit om over de partijgrenzen heen tot een pakket te komen dat Blankenberge, voor wat ons rest van 2020, en ook in het jaar 2021, doet herleven en terug met stip op de kaart van de Belgische kust zal zetten.

Communicatie blijft een cruciale rol spelen en daarom doen wij ook hernieuwd een oproep om alle crisiscommunicatie, zeker wat betreft de restrictieve maatregelen, zo eenduidig mogelijk te houden en maximaal te aligneren op wat de federale overheid ons oplegt.

Daarom doet de Open Vld fractie deze voorstellen van raadsbesluit die de heropleving van onze badstad na deze ongeziene crisis moet helpen garanderen:

Open Vld Blankenberge vraagt dat de voltallige gemeenteraad opdracht zou geven aan het college van burgemeester en schepenen om op korte termijn een gemeenteraadscommissie in het leven te roepen. We denken hierbij aan namen zoals ‘post-Covid19’ of ‘relance-commissie’. Naast de vertegenwoordiging van de politieke fracties in de gemeenteraad, volgens het systeem Imperiali, kunnen de verschillende adviesraden en gebuurtekringen eveneens een vertegenwoordiger afvaardigen naar de commissie als deskundige om hun voorstellen toe te lichten.

Daarnaast vraagt Open Vld Blankenberge ook dat de gemeenteraad de opdracht geeft om alle communicatie van het lokaal bestuur omtrent de vernieuwde initiatieven en steunmaatregelen op een homogene manier en vanuit de gemeenteraadscommissie te laten communiceren. Idealiter zijn de voorzitter en ondervoorzitter leden van de meerderheid én oppositie en moeten zij elkaar vinden om tot maatregelen te komen die de gemeenteraad unaniem kan goedkeuren. Blankenberge vraagt nu niet om politiek getouwtrek maar om eendracht en daadkrachtige beslissingen die onze hele bevolking maximaal moeten steunen bij deze zware beproeving.