Belangenvermenging in het Blankenbergse N-VA, CD&V en Sp.a bestuur.

De oppositie bewaakt de deontologie en het algemeen belang.

Open Vld stuurde op 10 december een klacht aan de Gouverneur en zijn diensten voor binnenlands bestuur omtrent een beslissing van het Blankenbergse schepencollege. De manier van besluitvorming druist lijnrecht in tegen de deontologische code en de principes van behoorlijk bestuur.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 november in aanwezigheid van burgemeester Dumery en eerste schepen Content een beslissing genomen in het zakelijk privé belang van één van hun schepenen. Op zich niet noodzakelijk een probleem, ware het niet dat schepen Herpoel zelf mee heeft beslist over de toekenning van een subsidie aan… zichzelf.

Het gaat over van een gedeeltelijke terugbetaling van de milieubelasting aan twee verschillende BVBA’s, voor drie verschillende uitbatingen (frituren), waarvan Dhr. Herpoel zelf zaakvoerder is. Het feit dat de betreffende schepen hierover mee beslist, leek onze fractie in tegenspraak met de regelgeving. Regelrechte belangenvermenging en minstens een deontologisch probleem. Dus dienden wij op 10 december een klacht in bij Binnenlands bestuur.

Op 16 januari ontvingen wij een door de Gouverneur ondertekende brief waarin te lezen stond dat het schepencollege op 20 december de bestreden beslissing had ingetrokken en dan opnieuw heeft goedgekeurd in afwezigheid van Dhr. Herpoel.

Als Open Vld fractie nemen we onze controlerende functie ernstig. Naast het inhoudelijke is het ook onze taak om toe te zien op de toepassing van de wet, de regels van behoorlijk bestuur en deontologisch dwalingen aan te kaarten. We manen het bestuur aan om in de toekomst oog te hebben voor potentiële belangenvermenging en ook de mate van transparantie ten opzichte van de Blankenbergse inwoners sterk te verhogen.