Blauwe voorstellen voor ons Blankenberge TIJDENS de Corona-crisis!

De impact van het Corona virus laat zich overal voelen en vereist ter ondersteuning van onze lokale handelaars en onze inwoners ingrijpende steunmaatregelen. De Federale overheid doet inspanningen, Vlaanderen doet inspanningen, ook lokale besturen kunnen hun duit in het zakje doen.

Enkel samen kunnen we deze grote beproeving iets draaglijker maken!

Daarom doet onze fractie morgenavond 17/03 op de gemeenteraad volgende tijdelijke voorstellen:

De gedetailleerde artikels en voorstellen van raadsbesluit kan u hieronder en in bijlage eveneens nalezen.


Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur moet treffen om de impact van de Corona-crisis enigszins te milderen

Aanvraag van Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 23 van het decreet lokaal bestuur, bij hoogdringendheid een punt aan de agenda toe te voegen.

Motivering: Aangezien de maatregelen die sinds 14 maart 2020 om 00u00 uitgevaardigd zijn door de federale overheid, en gezien de maatregelen die daarvóór door het lokaal bestuur werden uitgevaardigd, maar de facto door de hogere overheid ongedaan werden gemaakt, konden wij deze voorstellen niet tijdig en in overeenstemming met het huishoudelijk reglement agenderen. Daar de aard van de crisis ook met zich meebrengt dat deze maatregelen niet op zich kunnen laten wachten, vragen wij de collega’s gemeenteraadsleden deze hoogdringendheid in het belang van onze stad te steunen.

Toelichting: Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. De hogere overheden doen grote inspanningen, ook ons lokaal niveau kan hier aan bijdragen om de crisis een beetje draaglijker te maken voor onze hele gemeenschap. Deze crisis treft iedereen in de samenleving en de inspanningen zullen zich dus ook in verschillende beleidsdomeinen moeten manifesteren. Daarom doen wij volgende voorstellen die het leed en de schade ietsje moeten helpen milderen.

Daarom doet de Open Vld fractie volgende voorstellen van raadsbesluit:

 • Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht om alle communicatie van het lokaal bestuur omtrent de algemene maatregelen die impact hebben op de hele bevolking integraal af te stemmen op deze van het Federaal Noodplan. Homogene communicatie is nu onontbeerlijk.
 • Artikel 2 : De gemeenteraad scheldt alle terrastaksen voor de lokale handelaars kwijt pro rata (X-twaalfden) van de duur van de crisis en de “Lock down”. Dit al minstens voor de maanden april en mei. Inningen worden uitgesteld naar het einde van 2020.
 • Artikel 3 : De gemeenteraad scheldt alle verblijfstaksen (toeristenbelasting) voor de lokale handelaars kwijt pro rata (X twaalfden) van de duur van de crisis en de “Lockdown”. Dit al minstens voor de maanden april en mei. Inningen worden uitgesteld naar het einde van 2020.
 • Artikel 4 : De gemeenteraad geeft het parkeerbedrijf OPC de opdracht om geen controles uit te voeren op het grondgebied van onze stad voor de duur van de crisismaatregelen en dit met onmiddellijke ingang. De facto zal parkeren gedurende de Corona-crisis op deze manier voor iedereen kosteloos zijn op het hele grondgebied.
 • Artikel 5 : De gemeenteraad scheldt de standgelden van de Stranduitbatingen pro rata (X zesden) kwijt voor de duur van de crisis en de opgelegde sluiting.
 • Artikel 6 : De gemeenteraad geeft opdracht om alle vrijwilligersinitiatieven, die opgestart worden om de dienstverlening aan de zwakkeren en risicopatiënten in onze samenleving te ondersteunen, via de stedelijke communicatiekanalen bekend te maken en actief en gericht aan de doelgroep te communiceren. #BlankenbergeHelpt
 • Artikel 7 : De gemeenteraad vraagt de dienst lokale economie alle restaurants, brasserieën, e.d. op ons grondgebied om aan te sluiten bij ‘Too good to go’ en zo hun eventuele overstock aan de bevolking aan te bieden tegen gunstige tarieven en niet verloren te laten gaan.
 • Artikel 8 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om op korte termijn overleg te plegen met de verschillende adviesraden en actief naar voorstellen van de adviesraden te vragen voor bijkomende maatregelen ter mildering van de gevolgen van deze crisis. Deze voorstellen actief aan de gemeenteraadsleden te communiceren om ze over de partijgrenzen heen, in het algemeen belang, te evalueren en desgevallend door een volgende gemeenteraad te laten goedkeuren.

En voor de Raad van maatschappelijk welzijn:

 • Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht om gedurende de noodzakelijke sluiting van het dienstencentrum De Bollaard, de prijs van de maaltijd die thuis worden geleverd te verlagen tot de prijs van de maaltijden die ter plaatste werden genuttigd. Met andere woorden te streven naar een gratis thuislevering van de maaltijden.
 • Artikel 2 : De gemeenteraad geeft opdracht om in het woonzorgcentra de strandjutter tijdelijke een gebruiksvriendelijk systeem van “videocalling” op te zetten waarmee de inwoners, onder begeleiding van het personeel, toch contact kunnen hebben met hun familie.
 • Artikel 3 : De gemeenteraad geeft opdracht om andere woonzorgcentra in onze stad te ondersteunen bij het opzetten van een gelijkaardig ‘videocalling’-systeem zoals in de strandjutter.