Voorstel ivm verkeersveilige schoolomgevingen

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om alle openbare werken, en desgevallend hun faseringen, die in de directe omgeving van scholen hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2019 of er nog zullen worden uitgevoerd in de toekomst, op te lijsten en in een subsidiedossier aan het bevoegde departement van de Vlaamse overheid over te maken.

Gemeenteraad : 30 april 2019
Ingediend door : Bjorn Prasse
11 stemmen voor (Open Vld, Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

Recent werd op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, een Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen genomen. Dat besluit zegt dat een gemeente een subsidie kan aanvragen voor projecten die gericht zijn op de beveiliging van een schoolomgeving.

De voorwaarden zijn dat ze worden uitgevoerd in de schoolomgeving, ze erop gericht zijn de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren en dat de gemeente de opdrachtgever voor de projecten is.

De uitgaven die in aanmerking komen voor de subsidie (op voorwaarde dat ze vanaf 1 januari 2019 zijn gedaan) zijn de uitgaven voor verkeerssignalisatie en voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen.

De subsidie per schoolomgeving bedraagt 25.000 euro en maximaal 50% van de uitgaven. De gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen op haar grondgebied.

In het licht van de veiligheid van de schoolomgeving van de kinderen die in Blankenberge school lopen en tegelijkertijd de budgettaire meevaller die dit zou kunnen betekenen, lijkt het ons inziens nuttig en wenselijk de lopende en komende openbare werken tegen het licht te houden en te kijken of zij hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Als het stadsbestuur erin slaagt de lopende en eventueel geplande werken hierop af te stemmen kan men, gezien het ruime schoolaanbod in onze badstad, al snel €100.000 euro besparen op de uitgaven Openbare Werken.