Voorstel ivm de strategie digitalisering & smart city

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een denktank op te richten waarin verschillende verenigingen en alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn met als doel het ontwikkelen van een duidelijke ‘smart city’ visie en strategie.

Gemeenteraad : 26 maart 2019
Ingediend door : Mitch De Geest
11 stemmen voor (OpenVld, Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

‘Smart city’: de term is alomtegenwoordig. Steeds meer lokale besturen, groot én klein, gaan op zoek naar slimme, innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Onze maatschappij maakt een grote digitale transformatie door en dit heeft ook een impact op lokale besturen.

De stad van de toekomst is slim of is het niet. Steden die hier nu niet op inzetten maken op lange termijn een grote fout, gezien ze hun relevantie t.o.v andere steden zullen verliezen en de levenskwaliteit van hun inwoners niet op een efficiënte manier zullen kunnen waarborgen.

Het bevolkingsaantal in steden neemt toe, onze maatschappij wordt steeds diverser en onze mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid en ons klimaat staan onder druk. Daarnaast maakt onze maatschappij een gigantische digitale transformatie door. De digitale transformatie van het lokaal bestuur dringt zich op en biedt kansen voor een efficiëntere dienstverlening.

Zo lezen we op de website van VVSG :

Lokale besturen beseffen dat ze bijkomend moeten investeren in data en technologie om tegemoet te komen aan de technologische uitdagingen van vandaag en morgen. Onder de vlag van “smart cities” gaan steden en gemeenten op zoek naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen en strategische vraagstukken waarvoor ze staan.  Technologie kan deels een oplossing zijn. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid het contact met burgers en bedrijven te versterken, effectiever te werken en de dienstverlening te optimaliseren.

We beschouwen een  smart city niet alleen iets van grote steden.  We zien ook in Vlaanderen lovenswaardige initiatieven van kleinere lokale besturen.

Een smart city is meer dan IT. Aandacht voor technologische trends en data is belangrijk maar sterk leiderschap en visie, vertrekkende vanuit de eigen lokale identiteit, uitdagingen en behoeften van de burger, dát is de basis van een slimme stad of gemeente.

Een slimme stad is ook een stad die durft inzetten op samenwerken. ​In deze digitale wereld, beschikt immers geen enkel persoon over alle kennis, expertise en over alle data om structurele innovatieve ontwikkelingen te kunnen doen. Samenwerking is cruciaal. Een slimme gemeente betrekt al deze partners, faciliteert de kennisuitwisseling en werkt in co-creatie.

Daarom zien we in steeds meer gemeenten het ontstaan van een smart city denktank, die, in het kader van de cruciale samenwerking, bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en politieke strekkingen. De doelstelling van deze denktank is het ontwikkelen van duidelijke visie en strategie en het opzetten van een inclusief digitaal beleid.

Onze vraag aan het bestuur is dan ook hoe  de 8 aanbevelingen voor de lokale besturen zullen worden omgezet in daadkrachtige actiepunten.

  1. Ontwikkel een strategie en visie, alsook een data strategie
  2. Ontwikkel een roadmap
  3. Durf in te zetten op horizontale projecten, doorbreek de silo’s
  4. Bouw vertrouwen op met enkele kleine projecten
  5. Werk toe naar schaalbare initiatieven, met oog op nieuwe business- en financieringsmodellen
  6. Zet in op innovatief aanbesteden
  7. Sta open voor samenwerking
  8. Zit met de industrie rond de tafel

Het lijkt ons belangrijk dat we op de kar springen en alvast werk maken van een duidelijke strategie die breed gedragen wordt en over verschillende legislaturen heen durft te kijken.

Professor Pieter Ballon, de referentie in België omtrent smart cities, omschreef het in zijn boek als volgt.  

De stad van de toekomst is slim of is het niet. Steden die hier nu niet op inzetten maken op lange termijn een grote fout, gezien ze hun relevantie t.o.v andere steden zullen verliezen en de levenskwaliteit van hun inwoners niet op een efficiënte manier zullen kunnen waarborgen.