Voorstel van raadsbesluit ivm het tegengaan van voedselverspilling

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het bestaan van dergelijke platformen bij de burger en de lokale middenstand te promoten.

Gemeenteraad : 28 mei 2019
Ingediend door : Mitch De Geest
8 stemmen voor (Open Vld)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)
Vlaams belang afwezig

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

Er gaat terecht veel aandacht naar het klimaat, maar voedselverspilling blijft vaak onder de radar. Onterecht, vinden Food Waste Awards en Too good to go, een app tegen voedselverspilling. ‘Het is een thema dat ons allemaal aangaat’, zegt Elke Markey van FoodWIN. ‘Mochten we die verspilling stoppen zouden we een enorme hoeveelheid broeikasgassen vermijden, de bevolking efficiënter voeden en verloren financiële kosten uitsparen.’

In België wordt jaarlijks 150 kg eetbare voeding per inwoner weggegooid, terwijl in 2018 de grootste stijging werd opgemeten sinds het oprichten van de voedselbanken.

Om verspilling tegen te gaan bestaan verschillende initiatieven waarbij zowel supermarkten, restaurant en lokale handelaars de kans krijgen om op een eenvoudige manier hun overschot aan de consument aan te bieden.

De klant geniet van overheerlijk eten terwijl de lokale handelaar wordt gesteund. De handelaar vermindert actief zijn verspilling en krijgt bovendien nieuwe klanten over de vloer. Win-Win-Win! dus.

We zien hier ook een mogelijkheid in om onze inwoners die het financieel moeilijk hebben een platform aan te bieden om op een flexibele en goedkope manier voedsel te kunnen aankopen.

Recente cijfers tonen immers aan dat de kansarmoede in onze stad aan een opmars bezig is. Zo blijkt uit studies dat 11% van de kinderen in een gezin met een laag inkomen opgroeit, dat bijna 10% van de 25 tot 60 jarigen over een beperkt inkomen beschikt en dat bij de 65-plussers zelfs bijna 30% is.  Hoog tijd dus dat we als stad ondersteunende initiatieven uitwerken.

De bestaande platformen worden reeds in heel wat Vlaamse steden breed gedragen door restaurants en lokale handelaars. Ook supermarktketen Carrefour stapte recent in. Zo zijn er in Antwerpen en Gent meer dan 500 partners. Maar ook in Brugge en Oostende zien we reeds een 100-tal partners.  De meeste platformen zijn zowel voor de stad, de eindgebruiker en de lokale handelaar gratis te gebruiken, met een slechts een kleine procentuele bijdrage per verkoop.

Blankenberge blijft, met uitzondering van de carrefour in de Kerkstraat, helemaal achter. Het lijkt ons nochtans een initiatief met een positieve impact op armoedebestrijding, klimaat en de lokale handel dat complementair is aan het huidige aanbod van de OCMW diensten.

De Open Vld fractie stelt zijn contacten en ervaring hieromtrent met plezier ter beschikking van de gemeenteraad en de Blankenbergenaar. Graag geven we samen met andere leden van de gemeenteraad dit project verder vorm.

We stellen dan ook de vraag of de bevoegde schepen hierin mogelijkheden voor Blankenberge ziet?

  • Zo ja, wil de schepen hierin een samenwerking aangaan met de volledige gemeenteraad en op deze manier het project verder vorm geven?
  • Zo nee, wil de schepen motiveren waarom dit niet relevant is?

Antwoord

Mevrouw de burgemeester D. Dumery:
Dank u wel, voorzitter. Het is een mooi initiatief. Ik heb dit opgezocht omdat het concept mij niet bekend was. Op dat vlak moet ik toegeven dat je goed bezig bent met het promoten van die app. Ik denk dat er waarschijnlijk nog andere apps bestaan die hetzelfde doel voor ogen hebben. Het is een heel mooi initiatief dat in bepaalde steden lukt. Of het ook bij ons zou kunnen?
Ik vroeg mij af of jullie gesponsord zijn door de supermarktketen in de Kerkstraat. Of is het toevallig dat je dit op de agenda hebt geplaatst.

De heer M. De Geest:
Ik begrijp niet, burgemeester, waarom u deze vraag stelt. Ik vind het nogal eigenaardig zelfs markant dat u deze vraag stelt.

Mevrouw de burgemeester D. Dumery:
Het promoten van één bepaalde app kunnen we als lokaal bestuur niet doen. Tenzij via marktbevraging waarbij de wet op de overheidsopdrachten wordt gerespecteerd. Wat vraag je nu? Wil je die ene app of het principe promoten? Ik denk dat voor het promoten van het principe je te rade moet gaan bij de handelaars of bij de middenstandsverenigingen. Stuur het initiatief door naar de middenstandsverenigingen.

We moeten ons afvragen of dit wel iets is dat het lokaal bestuur moet doen. Het is terecht dat je dit voorstel agendeert zodat het besproken wordt, maar wij gaan dit niet ondersteunen. Via de live-streaming door een burger in de zaal wordt het principe kenbaar gemaakt. Wij gaan eerst opruimen wat opgelost moet worden. Wij gaan ons houden tot de kerntaken. Het is een zeer mooi project. Je hebt een debat opgestart. Wij hopen dat het ook buiten de gemeenteraad de aandacht krijgt. Het is aan de gebruikers zelf om daar over te oordelen.

De heer M. De Geest:
Dank u wel, burgemeester voor uw antwoord. Ik wil er u op wijzen dat mijn voorstel van raadsbesluit betrekking heeft op het promoten van het principe. Nergens is er in het voorstel van raadsbesluit sprake om één bepaalde app te promoten. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Maar het moet wel mogelijk zijn dat dergelijke initiatieven kenbaar gemaakt worden via het lokaal bestuur.