Voorstel ivm de beleidsnota 2019-2024

Voorstel

De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om tegen de volgende gemeenteraad (en als dat echt niet lukt tegen ten laatste de gemeenteraad van juni) een heldere en coherente beleidsnota aan de gemeenteraad en de Blankenbergse bevolking te presenteren. De democratie verdient dat nu ondertussen echt wel en is niet gebaat met een schijnbaar ad hoc bestuur zoals we dit eerste halve jaar hebben moeten beleven.

Gemeenteraad : 30 april 2019
Ingediend door : Bjorn Prasse
9 stemmen voor (Open Vld)
2 stemmen onthouden (Vlaams Belang)
16 stemmen tegen (sp.a, N-VA, CD&V)

Besluit : Het voorstel van Open VLD wordt niet goedgekeurd.

Toelichting

Op 16 oktober, zo’n 48u na de verkiezingen al, mochten we in de krant lezen hoe de bevoegdheden in het nieuw samengestelde college verdeeld zouden worden. Op 6 november gaf de burgemeester de toelichting over de logische clustering van de bevoegdheden enerzijds en de verdeling van de bevoegdheden volgens de ‘kennis’ van de respectievelijke schepenen anderzijds.

De logische clustering was natuurlijk ook gebaseerd op het inkantelingstraject van Stad en OCMW dat de vorige meerderheid onder begeleiding van BDO heeft voorbereid. Maar vooral de ‘kennis’ van de verschillende schepenen boeide ons en deed veel beloven voor het nieuwe beleidsplan.

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het nieuwe college van burgemeester en schepenen nog steeds geen beleidsnota gepresenteerd heeft. Na een eerder matig en weinig vernieuwend budget blijkt de grote vernieuwing na zes maand nog steeds geen beleidsvisie op papier te hebben gekregen.

Op onze vragen mbt het budget en de meerjarenplanning, die trouwens al in de eerste gemeenteraad van januari 2019 gesteld werden, kregen we ondanks de schriftelijke herhaling van de vraagstelling geen antwoord. Een mysterieuze verwijzing naar de meerjarenplanning is geen antwoord. Deze meerjarenplanning, die we ook nog niet te zien kregen, is natuurlijk een vertaling van een beleidsnota. Of zou dat moeten zijn. Het uitblijven van beide, schept enig wantrouwen en maakt ons bezorgd. Het kan toch niet dat deze ploeg die ‘de kracht van verandering’ moet uitstralen halverwege 2019 nog geen plan klaarliggen heeft dat Blankenberge, zowel qua beleidvisie als in cijfers, op koers moet houden?

Onze fractie zou de komende jaren graag oppositie voeren op de inhoud en daarbij de bestuursploeg afmeten aan de doelstellingen die zij voor zichzelf uitstippelen in een beleidsnota. Wij hebben het niet zo voor steekvlampolitiek en andere politieke steekspelen. Liberalen zien een stad graag bestuurd worden vanuit een coherente en duidelijke visie. Hierbij dus een oproep voor een helder en voor de burger begrijpbaar bestuursdocument die de visie en de geplande initiatieven van de Sp.a – N-VA – CD&V meerderheid voor de periode 2019-2024 per beleidsdomein toelicht. Het zou getuigen van beter bestuurlijk beleid, transparantie en respect voor de burger om de beleidsintenties van deze bestuursploeg op een aanschouwelijke manier aan het publiek te presenteren.

De burgemeester sprak bij haar toespraak aan het personeel in januari, toen nog niet als burgemeester weliswaar, zelf over een groot schip. Morgen zullen er in het licht van de feestdag ongetwijfeld grote beleids- of moet ik zeggen verkiezingsbeloftes gemaakt worden door eminente politici. Straks is het zomer en is 2019 haast voorbij. Deze beleidsploeg heeft ook heel wat verkiezingsbeloftes gemaakt maar naast het in onzekerheid storten van de frituristen, de occasionele sportieveling, de scholen, de ouders en recent ook de stranduitbaters hebben we nog niets over nieuw beleid mogen vernemen. Meer dan een volledig jaar koersloos de zee op trekken, zou een gemiste kans zijn en een stad als Blankenberge onwaardig. Wij hopen dan ook snel enige globale visie te mogen vernemen.