Voorstel van raadsbesluit betreffende de promotie en facilitering van het mentaal welzijn van jongeren.

Toelichting:

Jong Vld Blankenberge vestigde hier een maand terug al de aandacht op en haalde terecht verschillende keren de krant met hun oproep om meer aandacht voor te hebben voor de stille jongeren die zich vaak niet als getroffen door de Covid-19 crisis durven te beschouwen laat staan outen. Ook de Vlaams Vereniging voor Studenten (VVS) vroeg hier recent extra aandacht voor. Ook ons lokaal bestuur kan/moet hier een meer prominente rol in spelen.

Toen ik vorige week een Facebook Live sessie met Staatssecretaris Eva DE BLEEKER bijwoonde, hoorde ik de getuigenissen van twee moedige jonge dames die elk op hun manier pas na enige tijd doorhadden of durfden te erkennen dat ze zich eigenlijk toch niet zo goed voelden als ze wel steeds zeiden, wanneer iemand daar om vroeg. Het is dus niet alleen de afwezigheid van die vraag an sich, die door de beperkingen in het sociaal leven sowieso al minder gesteld wordt, maar ook de schroom, en bij jongeren in het bijzonder, om zich enigszins kwetsbaar te durven opstellen die voor veel verdoken mentale problemen zorgt. De stap om
zich door een professional te laten helpen blijkt al helemaal een té grote drempel te zijn.

65% vd psychologen in een bevraging van de overheid geeft aan dat mentale problemen zoals angst, eenzaamheid en depressie als gevolg van de Covidcrisis en bijbehorende maatregelen sterk stijgt bij jongeren. In oktober wezen we er al op dat het aantal oproepen bij de jongerentelefoon Awel was verdubbeld in vergelijking met september vorig jaar.

De lokale overheid kan via zijn adviesraden en verenigingen aanmoedigen om outreachend te werk te gaan en hun leden en jongeren in het bijzonder uit hun isolement te halen. De afwezigheid van hun wekelijkse sport- en vrijetijds routines, knaagt aan het zelfvertrouwen van onze jongeren. Wij moeten daar als lokale overheden iets aan doen!

Naast de outreachende initiatieven vinden wij het ook de taak van het welzijnsbeleid om nu versterkt de aandacht te vestigen op zeer nuttige en waardevolle initiatieven zoals de jongerentelefoon Awel en tele-onthaal. Dit zijn vaak de laagdrempelige eerste stappen voor de niet georganiseerde jeugd die hen kan helpen ventileren over de problemen die er momenteel overduidelijk zijn. Via de sociale mediakanalen van de verschillende stedelijke diensten zoals het sociaal huis maar ook de jeugddienst kan hier snel en goed werk van worden gemaakt!

Open Vld fractie – voorstellen van raadsbesluit:
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau om lokaal een communicatie op te zetten die jongeren helpt om hun problemen inzake mentaal welzijn te kanaliseren en hulp te zoeken. Het lokaal bestuur maakt er tegelijkertijd werk van om via de verschillende adviesraden een informatieronde op te zetten die er bij in het het brede sociale weefsel de aandacht op vestigt en helpt de mentale problemen bij jongeren in kaart te brengen en deze toe te leiden naar de correcte hulporganisaties.